Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Prop de 200 milions d’euros a Andorra en el primer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària

Prop de 200 milions d’euros a Andorra en el primer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària

El projecte de llei s'aprovarà dilluns en sessió extraordinària del Consell General
Roda de premsa a Andorra (Foto: Govern d'Andorra)
21/03/2020 22:45

El ministre de Finances i Portaveu d'Andorra, Eric Jover, ha anunciat aquest dissabte que el Govern ha aprovat un projecte de llei per a poder fer front a la crisi sanitària creada per la COVID-19. El text, que s'ha compartit amb els diferents grups parlamentaris, es trametrà pel procediment d'extrema urgència i necessitat. Es preveu que s'aprovi el pròxim dilluns en una sessió extraordinària del Consell General. El text contempla un paquet de mesures econòmiques excepcionals, de diversa naturalesa, basades en els principis de solidaritat i corresponsabilitat.

L'objectiu prioritari de l'Executiu és actuar, en el moment actual de la situació d'excepcionalitat, per tal de pal·liar les conseqüències del cessament de l'activitat deguda a la crisi sanitària. El text preveu un paquet de mesures encaminades a què l'aturada generalitzada de l'activitat del país no tingui efectes en les condicions de vida de la ciutadania que depèn d'aquesta activitat econòmica.

Les mesures tenen un abast temporal limitat i es decreten per llei amb l'objectiu de pal·liar la situació de crisis sobrevinguda i podran ser ampliades i complementades en el futur amb altres que s'adeqüin a la realitat de cada moment. El text també preveu que totes les mesures decretades fins al moment per part del Govern esdevinguin rang de llei. La llei òmnibus que votarà el Consell General entrarà en vigor en el mateix moment que sigui signada pels Coprínceps. Les mesures es derogaran un cop es doni per finalitzada aquesta crisi.

El Govern aportarà uns 200 milions d'euros dur a terme les accions contemplades. El pressupost destinat a la llei òmnibus implicarà una modificació global del pressupost de l'exercici en curs. Així, el Govern haurà de revisar les inversions previstes a la Llei del Pressupost del 2020, sense aturar aquelles que són prioritàries, i mantenint les màximes possibles per seguir dinamitzant l'economia. Es prioritzaran les prestacions socials i el manteniment del teixit econòmic del país per tal de pal·liar la situació excepcional causada pel Covid-19.

Mesures per als assalariats i els treballadors per compte propi

L'articulat de la normativa, contempla una sèrie de mesures excepcionals en l'àmbit laboral, basades en els principis de solidaritat i corresponsabilitat, que tenen l'objectiu prioritari de donar continuïtat dels contractes a les persones assalariades i que aquestes percebin el salari fix que tenen estipulat, malgrat el cessament temporal de l'activitat.

El text preveu que la compensació del temps no treballat pel cessament obligatori de l'activitat a les persones que no hagin pogut anar a treballar pel confinament decretat, s'assumirà amb corresponsabilitat entre l'empresari i el treballador. Així la compensació s'aplicarà la meitat com a permís retribuït per l'empresa i l'altra meitat descomptant de les hores extraordinàries acumulades, del període de vacances, dels festius del calendari laboral futur o amb compensació horària a compte de treball futur, per aquest ordre.

Els assalariats que hagin cessat la seva activitat per tenir cura dels fills a càrrec, donada la situació de tancament d'escoles i d'activitats extraescolars, es podran absentar del seu lloc de treball sota la figura de permís retribuït. En aquest cas, serà l'Administració general que assumeixi les despeses d'aquests assalariats fins al topall màxim estipulat com a salari mitjà. Es desenvoluparà un reglament per detallar l'articulació d'aquest procediment

Es podran acollir a aquesta mesura les persones amb fills a càrrec menors de 14 anys o fills amb discapacitat, d'aquells sectors els quals no han estat d'obligat tancament. Es pot acollir a la mesura un sol progenitor per unitat familiar o els dos amb règims de torns de jornades senceres de treball. No es podran acollir aquelles famílies en les quals un dels progenitors hagi hagut de cessar la seva activitat laboral obligatòriament.

Les persones que han estat aïllades per sospita d'afectació de coronavirus, o per estar diagnosticades, siguin assalariats o autònoms, cobraran des del primer dia, el 66% del seu salari. En el cas que l'activitat professional d'aquestes persones es desenvolupi en sectors considerats com a essencials, percebran el 100% del seu salari, des del primer dia.

La llei adopta l'obligació del Govern de modificar en el termini d'un mes, per tal de flexibilitzar l'accés a la prestació de desocupació a persones que hagin pogut perdre el seu lloc de treball durant aquesta situació excepcional.

Els treballadors per compte propi afectats significativament pel cessament de l'activitat temporal decretat pel Govern, es podran acollir a una base de cotització equivalent al salari mínim corresponent al període d'obligada inactivitat. Els interessats que presentin la sol·licitud a la CASS abans del 14 d'abril tindran efectes des del 14 de març, les presentades amb posterioritat tindran efectes en la cotització del mes en curs o la part del mes que correspongui mentre la mesura estigui en vigor.

Els autònoms que hagin suspès completament la seva activitat en aplicació de les mesures decretades pel Govern, podran sol·licitar una suspensió temporal de la cotització. El període de suspensió temporal computa com a efectiu de cotització per donar dret a reemborsament a les prestacions derivades de malaltia comuna o accident no laboral i per generar dret a les pensions de reversió.

En aquest cas s'haurà de presentar una sol·licitud a la CASS, la qual si està lliurada abans del 14 d'abril, tindrà efectes des del 14 de març. A les presentades posteriorment se'ls aplicarà la suspensió al mes següent sempre que les mesures excepcionals estiguin en vigor.

Mesures per a les empreses

La Llei de mesures excepcionals preveu diverses accions per donar liquiditat a les empreses, per tal que puguin donar continuïtat a la seva activitat, pagar les nòmines i evitar que no derivin a la liquidació o la suspensió de pagaments. En aquesta línia, el text aplica mesures per reduir les despeses fixes empresarials (llum, aigua, etc.), així com una reducció del cost dels lloguers, suspensió d'hipoteques, exempció de pagar a la CASS dels treballadors i la possibilitat de sol·licitar crèdits tous.

D'aquesta manera, el Govern assumirà el pagament de la part que li correspon als empresaris de cotització de la CASS dels seus treballadors (15,5%) a totes aquelles empreses que hagin hagut de cessar l'activitat. Les sol·licituds de les empreses lliurades a la CASS abans del 14 d'abril tindran efectes des del 14 de març. A les presentades posteriorment tindran efectes per a la cotització del mes en curs o a la part del mes que correspongui, sempre que la mesura estigui en vigor.

Pel que fa a les mesures en matèria d'arrendaments, la llei contempla de manera general, una reducció del 100% del lloguer a totes les empreses que han cessat la seva activitat obligatòriament. A les empreses que han treballat en serveis mínims o torns de guàrdia, se'ls descomptarà el 80% de l'import del lloguer per a tots els contractes d'arrendament de locals destinats a negocis.

En el cas que la part arrendadora hagués cobrat a l'avança, l'import del lloguer, això generarà un crèdit a favor de la part arrendatària que serà descomptat de la primera factura que el propietari emeti.

Una altra de les mesures que estableix la llei òmnibus, amb la clara voluntat d'evitar possibles tensions de tresoreria en persones o empreses, és la reducció dels a comptes, l'ajornament o el fraccionament del deute i de les sancions tributàries. Aquest ajornament afecta a totes les declaracions a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per la situació d'emergència.

La llei estipula també un ajornament o fraccionament de les despeses derivades de les factures d'electricitat o telecomunicacions. Les despeses per aquestes reduccions s'assumiran per part de l'Administració general a través de les parapúbliques Andorra Telecom o FEDA, i també per part de les distribuïdores d'electricitat privades.

Mesures d’afectació a l’activitat processal i administrativa

Mitjançant l’aprovació d’aquesta llei òmnibus en l’àmbit processal i administratiu, es decreta la suspensió dels terminis amb efectes des del 14 de mar, inclòs. En aquest sentit, cal destacar que aquesta mesura no afecta els procediments urgents de caràcter judicial.

El text legislatiu també contempla que totes les actuacions davant dels batlles i els tribunals es poden realitzar per mitjà de videoconferència o sistema similar que permeti la comunicació.

Mesures econòmiques extraordinàries

La llei òmnibus també preveu l'aprovació d'un pressupost extraordinari davant d'aquesta situació excepcional. El Govern haurà de reformular les inversions previstes al Pressupost del 2020, no aturant aquelles que són prioritàries, i mantenint les màximes possibles per seguir dinamitzant l'economia. Les prioritats pressupostàries se centraran en les prestacions socials, el manteniment del teixit econòmic del país i en pal·liar la situació de crisi causada per la COVID-19.

El Govern, directament o indirectament injectarà aproximadament 200 milions d'euros que es destinaran a crèdits tous, crèdits extraordinaris, a les despeses d'aïllament de les persones afectades per la malaltia i a les despeses derivades de les cotitzacions de la CASS dels treballadors.

D'aquests, 70 milions d'euros es destinaran a crèdits tous, avalats per Govern, per refinançar operacions creditícies. Aquests crèdits no generaran interès per als sol·licitants. S'aprova també un crèdit extraordinari per fer front a la concessió de prestació de garanties mitjançant avals, destinats al finançament d'empreses i negocis que s'acullin als supòsits fixats per decret, per un import total màxim de 60 milions d'euros sense interès. Es destinaran 2 milions a les baixes per aïllament i baixes per afectació de la malaltia i 20 milions a la CASS per les despeses de la patronal.

Per últim, la llei estipula que el Govern pot acordar, per Decret, la modificació de les mesures excepcionals adoptades en aquells decrets en funció de la situació epidemiològica, i ha d'acordar-ne l'aixecament, quan les circumstàncies ho permetin.

Mostrar formulari de contacte