Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Un informe de la Sindicatura de Comptes qüestiona el fraccionament de contractes al Conselh Generau d'Aran

Un informe de la Sindicatura de Comptes qüestiona el fraccionament de contractes al Conselh Generau d'Aran

El treball de fiscalització, corresponent a l'exercici 2019, també hi troba a faltar la inclusió de les retribucions complementàries i el pla anual de control financer del govern aranès

Edifici del Conselh Generau d'Aran, a Vielha (Foto: ACN)
Edifici del Conselh Generau d'Aran, a Vielha (Foto: ACN)
22/12/2022 18:41

L'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici 2019 del Conselh Generau d'Aran ha apuntat nou punts a millorar per al govern aranès. La més destacada és la detecció d'incidències en la contractació separada de prestacions, que consideren que haurien d'haver estat objecte d'un únic contracte. Per aquest motiu, constitueixen un "fraccionament indegut" i, en conseqüència, un incompliment de la Llei de contractes del sector públic.

L'informe també ha detectat que la relació de llocs de treball del Conselh no inclou les retribucions complementàries i que des de l'exercici 2006, la Tresoreria està ocupada de forma accidental per un funcionari del Conselh. Alhora, observa mancances en l'inventari de béns del Conselh que caldria corregir. La Sindicatura fa un toc d'atenció pel fet que el Conselh Generau no va demanar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat un informe sobre l'existència d'algun funcionari, amb habilitació de caràcter estatal, interessat en la provisió del lloc de treball de tresorer, ni va sol·licitar l'autorització pertinent per al nomenament accidental. L'informe, presentat pel síndic Ferran Roquer com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 27 d'octubre del 2022.

L'informe dictamina que el pressupost de l'exercici 2019 preveia uns ingressos i unes despeses de 29.349.297 euros i durant l'exercici es van aprovar modificacions de crèdit per valor de 8.143.945 euros; per tant, el pressupost definitiu va ser de 37.493.242 euros. El resultat pressupostari de l'exercici va ser de 340.227 euros negatius, diferència entre uns drets reconeguts de 30.154.008 euros i unes obligacions reconegudes de 30.494.235 euros.

Entre les observacions que es desprenen de la fiscalització realitzada destaca també la intervenció del Conselh Generau que no va elaborar el Pla anual de control financer ni l'informe de control permanent del govern aranès, ni va dur a terme l'auditoria de comptes dels organismes autònoms ni els procediments relatius a l'auditoria de compliment i a l'auditoria operativa de les societats, contràriament al que estableix la normativa del sector públic local.

Contractació administrativa

En relació amb la contractació administrativa, l'informe destaca que la primera modificació del contracte de gestió integral de la recollida i evacuació de residus, amb el sistema de porta a porta, "no estava prevista de forma clara, precisa i inequívoca" en els plecs de clàusules. La segona modificació d'aquest contracte excedia en més d'un 10% el seu preu inicial, la qual cosa va suposar també "una alteració de les condicions essencials del contracte".

El document enumera que el Conselh Generau va adjudicar de forma directa treballs de reposicions i millores de les EDAR per 559.595 euros. En el contracte d'explotació, conservació i manteniment de les EDAR s'establia que les reposicions i millores les havia d'executar el contractista. Aquest fet és, segons la sindicatura, "contrari als principis contractuals de concurrència, igualtat i no discriminació establerts per la normativa". L'estudi indica que aquests treballs s'haurien d'haver licitat d'acord amb la normativa de contractació pública.

Mostrar formulari de contacte