Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Obert el període per presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer

Obert el període per presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer

La convocatòria anual finalitzarà el 15 de juliol. Hi poden accedir les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer a Catalunya i que tinguin 36 anys o més
Subvencions per al pagament del lloguer
28/06/2022 14:10

A partir d’aquest dimarts, 28 de juny, i fins al 15 de juliol, es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer. Les persones de 36 anys o més que vulguin sol·licitar l'ajut, han de ser titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació, que constitueixin el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

La petició es pot tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d'habitatge de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al mateix consistori (973 35 00 10).

Requisits de la subvenció general

Els requisits que han de complir els sol·licitants per poder optar a aquesta prestació anual són:

a) Tenir la residència legal a Catalunya i una edat de 36 anys o més.

b) Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatge ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats.

g) Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social

No podran percebre la subvenció:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador que estableix la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l'IRSC.

f) Els arrendataris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques.

Import de al subvenció:

6.1 Per al càlcul de l'ajut, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors al 2,831267 IRSC s'han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

- 1 membre: 1

- 2 membres: 0,93

- 3 membres: 0,83

- 4 membres: 0,77

- 5 membres o més: 0,70

6.2 L'import de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d'acord amb l'apartat anterior. Serà del 30% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d'acord amb l'apartat anterior. Serà del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

6.3 Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del darrer rebut del lloguer o del preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou a l'import del rebut del lloguer o del preu de cessió el de la renda o preu, els endarreriments de la renda i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida

d'escombraries.

En aquesta renda o preu no s'hi inclou l'import que pugui correspondre a annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

6.4 La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

6.5 En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import de l'últim rebut del lloguer o preu de cessió pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

6.6 La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

Mostrar formulari de contacte