Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / S’allarga una setmana més el termini per sol·licitar subvencions pel pagament de lloguer a la Seu

S’allarga una setmana més el termini per sol·licitar subvencions pel pagament de lloguer a la Seu

El tràmit es pot seguir fent fins a l'11 de juny, per via telemàtica o bé presencialment al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En aquest segon cas, la cita prèvia es pot demanar al telèfon 670 05 04 36 o al consistori mateix
Ajuntament de la Seu d'Urgell
03/06/2021 12:50

S’allarga fins a l’11 de juny el termini per poder presentar les sol·licituds per optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2021. Inicialment aquesta convocatòria finalitzava demà divendres 4 de juny. Amb aquesta ampliació, les persones que vulguin demanar aquest ajut tenen una setmana més per fer-ho.

Quant a aquestes convocatòries, es poden tramitar per via telemàtica i també presencialment al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell. En aquest segon cas, s'ha de demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 i a l'Ajuntament mateix.

Requisits

Els requisits que han de complir els sol·licitants per poder optar a aquesta prestació anual són: 

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.

c) Ser titular, en qualitat d'arrendatari, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents. Demarcació de Lleida correspon a 500€ de renda mensual de lloguer.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

No podran percebre la subvenció:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l'IRSC.

f) Els arrendataris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència, directament o mitjançant altres administracions públiques.

Import de la subvenció:

a) L'import de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Del 30% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos. Del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

b) Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda, els endarreriments de la renda, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d'escombraries.

c) La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

d) En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

Mostrar formulari de contacte