Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / La setmana vinent s'obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove 2022

La setmana vinent s'obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove 2022

La petició es podrà fer entre el 8 i el 17 de juny a l'apartat de tràmits de l'Agència Catalana de l'Habitatge o, en el cas de la Seu, de manera presencial al servei d'habitatge de l'Ajuntament. S'adreça a joves d'entre 18 i 35 anys que visquin de lloguer en un pis o habitació i compleixin els requisits
Subvencions per al Bo Lloguer Jove 2022 a la Seu d'Urgell
01/06/2022 18:19

Aquest dimecres 8 de juny, a les 9 del matí, començaran el termini per presentar sol·licitud de subvenció del Bo Lloguer Jove 2022. El termini finalitzarà el 17 de juny a les 5 de la tarda. Aquesta subvenció s’adreça a les persones físiques d’entre 18 i 35 anys que en aquest any natural, tinguin fins a 35 anys i hagin subscrit -o estiguin en condicions de fer-ho, un contracte com a arrendatari o cessionari d'un habitatge o una habitació, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. L'ajut per a cada beneficiari serà de fins a 250 euros al mes, sempre tenint en compte la renda o el preu de cessió.

La tramitació es fa directament, per a tot Catalunya, a l'apartat de tràmits del web de l'Agència Catalana de l'Habitatge. En el cas de la Seu d'Urgell, també es pot fer presencialmet al servei d'habitatge de l'Ajuntament, tot demanant cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o bé des del portal web de l'Ajuntament (www.laseu.cat). Les sol·licituds es resoldran tot seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. 

Requisits per a la subvenció

a) Tenir com a màxim 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l'ajuda. 

c) Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat o cedit (constin o no com a titulars del contracte) iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020. Si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal 2021, han de ser iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC. I si corresponen al 2022, igual o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC.

En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació, no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària. Si en un mateix habitatge fan una petició individual dos o més arrendataris, en podran ser beneficiaris si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors als supòsits abans esmentats pel que fa a l'IRSC.

d) Ser titular, o estar en condicions de subscriure, d'un contracte d'arrendament, que ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre (en cas de lloguer d'habitació no s'exigirà, tret del cas que sigui rellogada).

e) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents. En el cas de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, el límit establert és de 600 €/mes, el mateix que a Tarragona i les Terres de l'Ebre. A les demarcacions de Girona i a Barcelona és de 650€, tret de l'Àrea Metropolitana, on és de 900€.

I pel que fa a les habitacions, el límit a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran és de 300€ (també a Tarragona i Terres de l'Ebre), a l'Àrea Metropolitana, de 450; i a la resta de la demarcació de Barcelona i a Girona, de 350.

D'altres requisits són:

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud. 

h) Pagar el lloguer o cessió mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.

i) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició.

j) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

No podran percebre la subvenció: 

a) Si el sol·licitant té parentiu, per vincle de matrimoni o d'altres, amb els arrendadors.

b) Si és soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadoa o cedent. 

c) Si és propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per discapacitat del titular.

d) Els arrendataris o cessionaris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència, directament o a través d'altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Mostrar formulari de contacte